VYHLEDEJTE ODBORNÍKA
V DANÉM OBORU PRÁVA
Více o nás

JUDr. Vladimír Rybář

telefon
603 874 892, 325 613 802
email
rybar@bendy.cz
info@advokatipodebrady.cz

Mgr. Barbora Benešovská

telefon
603 298 698
email
benesovska@bendy.cz
info@advokatipodebrady.cz

RYBÁŘ // BENEŠOVSKÁ

advokátní kanceláře

Jsme zavedená rodinná advokátní kancelář, která působí na trhu právních služeb od 2005 a poskytuje komplexní právní služby ve většině právních odvětví. Při své činnosti preferuje naše advokátní kancelář osobní přístup ke klientovi, který je vedle vzájemné důvěry nezbytným předpokladem úspěšné spolupráce.

Široká nabídka právních služeb je přizpůsobena individuálním potřebám klientů, a to jak ve formě jednorázového právního poradenství či zastoupení před soudy a jinými orgány až po komplexní právní služby ve všech právních věcech klienta.

Podstata naší činnosti spočívá v zastupování před soudy, ve smluvní agendě a při obhajobě v trestním řízení.

V rámci výkonu advokátní praxe zastupujeme své klienty v řízení před soudy všech stupňů v civilním, trestním a správním řízení a také v řízení před správními orgány. Máme bohaté zkušenosti v oblasti rodinného práva a závazkového práva, v oboru nemovitostí a při obhajobě v trestním řízení. V rámci poskytovaných právních služeb naše kancelář dále nabízí možnost využití advokátní úschovy či autorizované konverze dokumentů.

Při poskytování právních služeb klademe důraz na ochranu všech práv a oprávněných zájmů našich klientů a vždy hájíme zájmy našich klientů všemi dostupnými zákonnými prostředky.

Právní služby poskytujeme v advokátních kancelářích v Poděbradech a v Kolíně.

Právní služby

Přehled dalších poskytovaných právních služeb:

1. Občanské právo

 • Převody nemovitostí, zejména sepis smluv kupních, darovacích a směna bytů, nebytové prostory, budovy.
 • Věcná břemena.
 • Zástavní právo.
 • Vypořádání spoluvlastnictví, řešení vztahů mezi spoluvlastníky.
 • Dědické právo.
 • Bytové právo – nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, vymáhání dlužného nájemného.
 • Vymáhání pohledávek, náhrady škody, bezdůvodné obohacení a jiných nároků, vyplývajících ze závazkových vztahů, výzvy k úhradě, sepisování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu a exekuční vymáhání.
 • Zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku).
 • Vymáhání újmy na zdraví z dopravních nehod.

2. Rodinné právo

 • Úprava poměrů nezletilých dětí – svěření dítěte do péče, stanovení vyživovací povinnosti, společná a střídavá péče.
 • Zvýšení a snížení výživného k nezletilým a zletilým dětem, výživné mezi ostatními příbuznými, výživné pro neprovdanou matku.
 • Předmanželské smlouvy a zúžení společného jmění manželů.
 • Sepis žalob o rozvodu manželství (sporný i nesporný rozvod).
 • Vypořádání společného jmění manželů ( sepis žalob a dohod o vypořádání).

3. Trestní právo

 • Zastupování obviněných z trestných činů v trestním řízení.
 • Zastupování poškozených v trestním řízení.

4. Pracovní právo

 • Sepisování a posouzení pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, dohody o skončení pracovního poměru, výpovědi, okamžité skončení pracovního poměru.
 • Právní poradenství a zastupování klientů v pracovněprávních sporech (o neplatnost rozvázání pracovního poměru, o nevyplacenou mzdu, odpovědnost za způsobenou škodu zaměstnancem či zaměstnavatelem).
 • Zastupování ve věcech pracovních úrazů a nemocí z povolání.

5. Právo obchodních korporací

 • Převody obchodních podílů v obchodních společnostech a členských podílů v družstvech.
 • Zakládání obchodních společností a družstev včetně zápisu do obchodního rejstříku.
 • Vymáhání pohledávek, náhrad škod, bezdůvodného obohacení, a jiných nároků vyplývajících z obchodních závazkových vztahů.
 • Sepisování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu a exekuční vymáhání.
 • Zajištění pohledávek (postoupení pohledávek, dohody o narovnání, uznání závazku.

6. Správní právo

 • Zastupování ve všech typech správního řízení (stavební řízení, řízení před katastrálním úřadem a živnostenským úřadem).
 • Zastupování při projednávání přestupků a jiných správních deliktů.
 • Zastupování ve správním soudnictví.
 • Poskytování právních služeb orgánům obcí, zpracování právních rozborů, poskytování právních porad, sepisování listin o právních úkonech.

7. Další služby klientům

 • Advokátní úschovy.
 • Zajištění služeb daňových poradců, soudních exekutorů.
 • Spolupráce s notáři.

Profily

Zjistěte kdo jsme.

JUDr. Vladimír Rybář

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v r. 1976, následně působil jako advokátní koncipient v advokátní poradně v Kolíně a advokacii vykonává od r. 1979. Je členem České advokátní komory.

Specializace

Občanské právo se specializací na náhrady škody na majetku a na zdraví, právo nemovitostí a jejich převody, bytové právo, vymáhání pohledávek, zahajování exekucí, smluvní agenda, dědictví, rodinné právo, trestní právo, spory o péči o děti (svěření dítěte do péče rodičů, výživné, styk rodičů s dětmi atd.), rozvodová řízení, spory o bydlení rozvádějících se manželů a o vypořádání jejich majetku (sepis smluv a žalob), předmanželské smlouvy a zúžení společného jmění manželů, smluvní agenda (sepis a posouzení smluv), obhajoba od zahájení trestního řízení, zastupování poškozených v trestním řízení.

 • Jazykové znalosti: angličtina, ruština
 • Členství v České advokátní komoře od roku 1979.

Mgr. Barbora Benešovská

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v r. 2002. Poté působila na Fondu národního majetku v Praze jako právník. V roce 2006 nastoupila do advokátní kanceláře v Kolíně jako advokátní koncipient. Advokátkou je od r. 2009.

Specializace

Právní služby ve všech věcech, které souvisí s rozvody manželství – spory o péči o děti (svěření dítěte do péče rodičů, výživné, styk rodičů s dětmi atd.), rozvodová řízení, spory o bydlení rozvádějících se manželů, vypořádání společného jmění manželů (sepis smluv a žalob), předmanželské smlouvy a zúžení společného jmění manželů, smluvní agenda (sepis a posouzení smluv), náhrady škody na majetku a na zdraví, převody nemovitostí, bytové právo, exekuce, dědictví, obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení, pracovní právo – zejm. uplatňování práva na náhradu škody z pracovních úrazů a z nemocí z povolání.

 • Jazykové znalosti: angličtina
 • Členství v České advokátní komoře od roku 2009.

Ceník

Odměna za právní služby

Odměna za právní služby je určována ve většině případů dohodou jako smluvní odměna mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

Není-li mezi advokátem a klientem předem sjednána odměna smluvní nebo způsob jejího výpočtu, je odměna stanovena jako tzv. mimosmluvní. Její výše se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktujte nás

JUDr. Vladimír Rybář

telefon
603 874 892, 325 613 802
email
rybar@bendy.cz
info@advokatipodebrady.cz
web
www.advokatipodebrady.cz
ID datové schránky
iecd2m4
fax
325 613 802
66 200 229

Mgr. Barbora Benešovská

telefon
603 298 698
email
benesovska@bendy.cz
info@advokatipodebrady.cz
web
www.advokatipodebrady.cz
ID datové schránky
zjahyts
fax
325 613 802
71 471 219

Naše kanceláře

Fügnerova 651, 290 01 Poděbrady

Politických vězňů 27, 280 00 Kolín IV